دریای بی كران http://gole-irony.mihanblog.com 2020-07-14T21:21:48+01:00 text/html 2015-02-18T09:35:40+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر به کجا چنین شتابان... http://gole-irony.mihanblog.com/post/272 <p align="center"><font color="#33FF33" size="4"><strong><a href="http://siavash56.blogfa.com/">وفاداری؟</a> خدا بیامرزدش ...</strong></font></p><font color="#33FF33" size="4"><strong> <p align="center"><br><a href="http://siavash56.blogfa.com/">صداقت؟</a> یادش گرامی...</p> <p align="center"><br><a href="http://siavash56.blogfa.com/">غیرت؟</a> به احترامش یک لحظه سکوت ...</p> <p align="center"><br><a href="http://siavash56.blogfa.com/">معرفت؟</a> یابنده پاداش میگیرد...</p> </strong></font><p align="center"><font color="#33FF33" size="4"><strong><br>واقعا به کجا چنین شتابان؟</strong></font></p> text/html 2015-02-18T09:20:59+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر عشق http://gole-irony.mihanblog.com/post/271 <br><font size="5"></font><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">هرگاه شادم یاد تو غمگینیم می کند. هرگاه غمگینیم یاد تو شادم می کند</font></p><font size="5"> </font><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">پس هر دو را دوست دارم چون حکایت از تو می کند.</font></p><font size="5"> </font><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="5">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></p> text/html 2014-12-05T15:24:17+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر یک بار که تنها بمانی... http://gole-irony.mihanblog.com/post/269 <div align="center"><p><font size="3">یکــــــــــ بار که تنــــــــــها بمانی</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">یکــــــــــ بار که بشکنـــد دلتــــــــــ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">غرورتــــــــــ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">اعتمادتــــــــــ</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">همین یکــــــــــ بار کافیســـت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">تا یکــــــــــ عمـــر</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">از پشتــــــــــ نگاهـــی ترک خورده به آدمهــا بنگری ...!</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">همین یكــــــــــ بار كافیســـت</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">تا دیگر هیــچ نگاهــــــــــی دلتــــــــــ را نلرزانـــد ...</font></p></div> <br><br> text/html 2014-02-26T09:21:33+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر دوست داشتن ... http://gole-irony.mihanblog.com/post/268 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"><br><font size="6"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="AR-SA"></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%"> </span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed" align="center"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بـعضـی <span style="color:red">آدم هـا </span>را نـمی‌شـود داشـت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">فقـط مـی‌شـود یـک جـور خـاصـی <span style="color:red">دوستـشـان</span> داشـت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">بـعضـی<span style="color:red"> آدم هـا</span> اصـلاً بـرای ایـن نـیستـنـد ،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">کـه بـرای تــــــــو بـاشنـد یـا <span style="color:red">تـو</span> بـــــــــرای آن‌هـا</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">اصـلاً بـه <span style="color:red">آخـرش </span>فکـر نـمـی‌کنـی</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .. .</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آنهـا بـرای ایـننـد کـه <span style="color:red">دوستـشـان</span> بـداری ،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">آن هـم نـه <span style="color:red">دوسـت داشتـن</span> مـعمـولـی نـه حتـی عـشـق</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">یـک جـور<span style="color:red"> خـاصــــــی</span> دوسـت داشتـن کـه اصـلا هـم کـم نـیسـت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ..</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ایـن آدم‌هـا حتـی وقتـی کـه<span style="color:red"> دیگـر</span> نـیستنـد هـم ،</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> </span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">در کنـج دلـت تـا ابـد<span style="color: red"> یـه جـور خـاص</span> دوسـت داشتـه خـواهنـد شـد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p><div align="center"><font size="6"> </font></div> text/html 2014-01-20T07:33:06+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر زمانی که... http://gole-irony.mihanblog.com/post/267 <p align="center"><font size="4">زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست؛</font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن،</font></p><p align="center"><font size="4"><br></font></p><font size="4"> </font><p align="center"><font size="4">بهتر از در نگاه دیگران شکستن است.</font></p> text/html 2014-01-13T06:42:53+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر فرق عشق و دوستی... http://gole-irony.mihanblog.com/post/266 <font color="#660000" size="5">عشق از دوستی پرسید :فرق ما باهم چیه؟<br><br>دوستی جواب داد :من ادم هارو با سلام اشنا میکنم تو با نگاه.<br><br>من اونا رو با دروغ ازهم جدا میکنم تو با مرگ!!!!!!!!! </font> text/html 2014-01-06T07:17:20+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر همیشه... http://gole-irony.mihanblog.com/post/265 <font color="#333333"><span lang="fa"><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3">همیشه برای كسی بخند</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><strong><font size="3">كه میدونی به خاطر تو شاد میشه...</font></strong><font color="#333333"><span lang="fa"><p style="text-align: center;" align="center"><br><strong></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3">واسه كسی گریه كن</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3">كه می دونی وقتی غصه داری و اشك میریزی</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3">برات اشك میریزه...</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3">برای كسی غمگین باش كه در غمت شریكه...</font></strong></p><p style="text-align: center;" align="center"><strong><font size="3"><br></font></strong></p> <p style="text-align: center;" align="baseline"><strong><font size="3">عاشقه كسی باش كه دوست داره</font></strong></p></span></font> text/html 2014-01-05T14:35:48+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر گذشتن از... http://gole-irony.mihanblog.com/post/264 <font color="#b99541"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#4f4bb2"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#9933cc" face="times new roman, times, serif" size="4"><font face="courier new, courier, mono"><font size="5"><font color="#b99541"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#4f4bb2"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#9933cc" face="times new roman, times, serif" size="4"><font face="courier new, courier, mono"><font size="5">&nbsp;خط زدن بر من پایان من نیست <br>&nbsp; </font></font></font> <p><font color="#9933cc" face="times new roman, times, serif" size="4"><font face="courier new, courier, mono"><font size="5">&nbsp;اغاز بی لیاقتی توست <br></font></font></font></p><p><font color="#9933cc" face="times new roman, times, serif" size="4"><font face="courier new, courier, mono"><font size="5"><br></font></font></font></p> <p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5">&nbsp;همیشه بهترین برای من بوده و هست</font></p><p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5"><br></font></p> <p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5">&nbsp;صحبت از فراموشی نیست از لیاقت است <br></font></p><p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5"><br></font></p> <p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5">&nbsp;محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم <br></font></p><p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5"><br></font></p> <p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5">&nbsp;آنچه که اسمش را غرور گذاشتم برایت به زمین بکوبم</font></p><p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5"> <br></font></p><p><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5">احساس</font><font color="#9933cc" face="courier new, courier, mono" size="5"> من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی</font><font color="#b99541"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#4f4bb2"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#9933cc" face="times new roman, times, serif" size="4"><font face="courier new, courier, mono"><font size="5">&nbsp;</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-01-05T09:25:10+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر دلها... http://gole-irony.mihanblog.com/post/263 <div style="text-align: center;"><font color="#993399" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><strong>دلهای پاک خطا نمیکنند سادگی میکنند!<br><br>و امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاس!</strong></font></div> text/html 2013-12-23T18:45:28+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر عشق... http://gole-irony.mihanblog.com/post/262 <p align="center"><font size="3">میدونی عشق یعنی چی؟؟</font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p> <p align="center"><font size="3">عشق&nbsp; ۳ حرف که مخفف ۳ کلمه است :</font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p> <p align="center"><font size="3"><strong>ع ش ق</strong></font></p><p align="center"><font size="3"><strong><br></strong> </font></p> <p align="center"><font size="3">علاقه &nbsp;شدید&nbsp; قلبی</font> </p> text/html 2013-12-14T16:46:46+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر از یاد نبریم... http://gole-irony.mihanblog.com/post/261 <div id="postbody"><font color="#330000" size="3">مواظب سه چیز در سه جا باش:</font><p><font color="#330000" size="3">وقتی تنهایی مواظب <b><font size="4">افکارت</font></b> باش.</font></p><p><font color="#330000" size="3">وقتی با خانواده هستی مواظب <font size="4"><b>اخلاقت</b></font> باش.</font></p><p><font color="#330000" size="3">وقتی در جمع هستی مواظب <font size="4"><b>حرفهایت</b></font> باش.</font></p> </div> text/html 2013-12-10T08:11:37+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر واقعا... http://gole-irony.mihanblog.com/post/260 <font color="#000099" size="4"><b>در زبان انگلیسی</b><b> </b><b>:</b> <p><b>friEND ( </b><b>دوست</b><b> </b><b>)</b></p> <p><b>boy friEND (</b><b>دوست پسر</b><b> </b><b>)</b></p> <p><b>girl friEND ( </b><b>دوست دختر</b><b> </b><b>)</b></p> <p><b>best friEND ( </b><b>دوست برتر</b><b> </b><b>)</b><b><br></b><b>.</b><b><br></b><b>.</b><b><br></b><b>.</b><b><br></b><b>همگی به</b><b> END </b><b>ختم میشن یعنی همشون پایان</b><b> </b><b>دارد!</b><b><br></b><b>.</b><b><br></b><b>.</b><b><br></b><b>.</b><b><br></b><b>اما کلمه ی</b><b> famILY ( </b><b>خانواده ) به سه حرف</b><b> ILY </b><b>ختم میشه</b><b> </b><b>که:</b></p> <p>&nbsp;</p> <p><b>مخفف</b><b> I Love You </b><b>میباشد!!!</b></p> <p><b>و خود</b><b> </b><b>family </b><b>به معنی</b><b> :</b><b><br><br></b><b>FAMILY = Father&nbsp; &nbsp;And &nbsp; Mother&nbsp; &nbsp;I Love You</b></p></font> text/html 2013-11-05T20:05:14+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر ایام سوگواری سالار شهیدان تسلیت باد... http://gole-irony.mihanblog.com/post/259 <img style="margin-top: 32px;" id="irc_mi" src="http://img1.tebyan.net/Big/1388/04/29245811791302452319611737244379883120165.jpg" width="889" height="667"> text/html 2013-10-06T14:02:11+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر گاهی... http://gole-irony.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: center;"><div id="postbody"><div id="postbody"><font color="#33CC00" size="4"><strong><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">گاهی وقت ها </font></font></strong></font> <p><font color="#33CC00" size="4"><strong><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">“سکوت” بهترین حرف</font></font></strong></font></p> <p><font color="#33CC00" size="4"><strong><font style="font-size: 15pt;" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma">و نبودن بهترین حضور است ....</font></font></strong></font></p></div></div></div><font color="#33CC00"> </font> text/html 2013-09-23T16:34:23+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر یادت باشه... http://gole-irony.mihanblog.com/post/257 <strong><font size="4"><span><span lang="FA"><span style="font-size: large;">خیانت یک اشتباه نیست<br><br>درست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است<br><br>تفاهم به معنای درک کردن نیست<br><br>بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوت هاست . . .<br><br>همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم<br><br>اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم...&nbsp; </span></span></span></font></strong> text/html 2013-09-23T16:26:52+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر زندگی کجاست؟ http://gole-irony.mihanblog.com/post/256 <p style="text-align: center;"><font color="#660000" size="4">در احساسی که حس نیست، در دلی که عشق نیست،</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#660000" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#660000" size="4">&nbsp;در دوستی که محبت نیست، در صداقتی که راستی نیست،</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#660000" size="4"><br>&nbsp;زندگی کجاست؟</font></p><font color="#660000"> </font> text/html 2013-09-23T07:23:30+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر زندگی... http://gole-irony.mihanblog.com/post/255 <font style="font-size: 15pt" color="#000066" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><font size="3"><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زندگی در گذر است</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">شاید آن لحظه تلخ</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">که دلی می شکنی</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">یا همان لحظه که لبخند به لبی بنشانی</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اخرین سطر تو از صفحه هستی باشد</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">زندگی کن اما</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">مگذار بمیرند در این بین</font></p><p dir="rtl" align="center"> </p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font size="4">مهربانی...</font></p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;<font size="4">عشق...</font></p></font><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; text-indent: 0.3pt; margin-right: -61.7pt;" dir="rtl" class=" "><font size="4">لبخند...</font></p></font></font> text/html 2013-09-23T07:13:39+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر عشق... http://gole-irony.mihanblog.com/post/254 <font style="font-size: 10pt" color="#ba5960 " face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ba5960 " face="Tahoma"><font color="#ba5960"><p><font color="#000099" face="georgia,times new roman,times,serif" size="6"><strong><font>به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق … چون تشنه عشق روزی سیراب می شود.</font></strong></font></p><p><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><strong><font><br></font></strong></font></p></font></font></font> text/html 2013-09-09T05:32:22+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر تجربیات... http://gole-irony.mihanblog.com/post/253 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><a href="http://www.infopanel.ir/post/5867"><span style="color:blue" lang="AR-SA">مهمتـرین موانـع آرامـش همسـران</span></a></span></b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000"><br> </span></b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:yes"></span><span style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6666CC" lang="AR-SA">برای داشتن سعادت و آرامش مطلوب در زندگی زناشویی، ارتباط سالم و سازنده میان زن و مرد،نیاز</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-no-proof:yes"> </span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-09-07T16:35:04+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر شکستن... http://gole-irony.mihanblog.com/post/252 <font size="5"><span style="color: rgb(102, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 102);">ساده لباس بپوش! ساده راه برو!<br><br>اما در برخورد با دیگران ساده نباش!!<br><br>زیرا سادگی ات رانشانه میگیرند!<br><br>برای درهم شکستن غرورت!!!</span></span></font> text/html 2013-08-29T07:00:19+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر سکوت... http://gole-irony.mihanblog.com/post/251 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">بعضــــے وقتــــا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#CC0000">&nbsp;</font></span><font color="#CC0000"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">سڪـــوتـــــ</span></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">میڪنــے چو</span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="HE">טּ </span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">اینقدر رنجیدے ڪــہ</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">نمــے خواے حرفـے بزنـے</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">بعضــــے وقتــــا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#CC0000">&nbsp;</font></span><font color="#CC0000"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">سڪـــوتـــــ</span></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">میڪنــے چو</span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="HE">טּ </span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">واقعاً حرفـے واســہ گفتن</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">ندارے</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">گاه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><font color="#CC0000">&nbsp;</font></span><font color="#CC0000"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">سڪـــوتـــــ</span></font><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">یــہ اعتراضــہ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">گــاهــے هم انتظار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">اما بیشتر وقتــــا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><font color="#CC0000"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">سڪـــوتـــــ</span></font><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">واســہ اینــہ ڪہ هیچ ڪلمــہ اے نمـے تونــہ غمـے رو ڪــہ تو وجودت</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#3333FF"><span style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;" lang="AR-SA">دارے،توصیف ڪنــہ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: none repeat scroll 0% 0% white;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . . .</span><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><font color="#3333FF"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-08-19T06:41:51+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر دوست... http://gole-irony.mihanblog.com/post/250 <font color="#000099" size="4">فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست<br> <br> دوست داشتن امری لحظه ایست<br> <br> ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . . </font> text/html 2013-08-14T06:13:02+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر چه دردیست تنهایی... http://gole-irony.mihanblog.com/post/249 <font class="text4"><font style="font-size: 15pt" color="#ffffff" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#717171"><font color="#717171"><font color="#717171"><font color="#717171"><font style="color: rgb(153, 102, 51);" size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">چه دردیست در میان جمع بودن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp; ولی در گوشه ای تنها نشستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای دیگران چون کوه بودن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی در چشم خود آرام شکستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای هر لبی، شعری سرودن </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی لبهای خود همواره بستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; به رسم دوستی، دستی فشردن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی با هر سخن قلبی شکستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; به نزد عاشقان چون سنگ خاموش </span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی در بطن خود غوغا نشستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; به غربت دوستان بر خاک سپردن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ولی بر دل امید به خانه بستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; به من هر دم نوای دل زند بانگ</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; &nbsp; چه خوش باشد از این غمخانه رستن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; چه دردیست در میان جمع بودن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ولی در گوشه ای تنها نشستن</span></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2013-08-14T06:06:16+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر خدا... http://gole-irony.mihanblog.com/post/248 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>تا خدا بنده نواز است </strong></font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong><br></strong></font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به خلقش چه نیاز،</strong></font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong><br></strong></font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;میکشم ناز یکی</strong></font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; تا به همه ناز کنم.</strong></font></font></span></font></p><font color="#000066"> <br> </font> text/html 2013-07-13T13:49:06+01:00 gole-irony.mihanblog.com فریبا معین فر لحظه های زندگی... http://gole-irony.mihanblog.com/post/247 <p style="text-align: right;" align="right"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 18pt;" dir="rtl" lang="FA">همیشه بد ترین و غمگین ترین</span></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#6600CC" size="3"><br></font></p><p style="text-align: left;"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 18pt;" dir="rtl" lang="FA"><br></span></font></p><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><font color="#6600CC" size="3"><span style="font-size: 18pt;" dir="rtl" lang="FA">لحظه زندگی آدم</span>&nbsp; <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 18pt;"></span></font></font><p style="text-align: right;"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 18pt;"><br></span></font></p><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font><font color="#6600CC" size="3"><span style="font-size: 18pt;" dir="rtl" lang="FA">توسط همون کسی ساخته میشه که </span>...</font></p><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 18pt;"></span></font><p style="text-align: right;"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-size: 18pt;"><br></span></font></p><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="text-align: right;" align="right"><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></p><p><b><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp;شیرین ترین و به یاد ماندنی ترین</font></b></p><p><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong><br></strong></font></p><p><font color="#6600CC" size="3"><br></font></p><p><font color="#6600CC" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong></strong>لحظات رو برات داشته.........!</font></p><font color="#6600CC" size="3"> </font>